Reklamačné podmienky

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty alebo od kuriéra, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať, môže sa totiž stať, že prepravca poškodí zásielku nevhodnou manipuláciou, alebo obsah prekontrolovať za prítomnosti kuriéra. Na už prijaté zásielky sa v takomto prípade reklamácia už nedá spätne uplatniť. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená a neprevzali ste ju, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade Vám pošleme novú zásielku.

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania

Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru a na bežné opotrebenie, chyby spôsobené prepravou ak ich nenahlásite do 48 hodín od doručenia.

Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

  • Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a doklad o predaji. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu (ksm@ksm.sk) alebo telefonicky (037/ 6523 655), najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
  • V prípade, ak zistíte výrobné chyby, vždy nás najskôr kontaktujte telefonicky (037/ 6523 655) a následne zašlite tovar na vlastné náklady na našu adresu (KSM, Coboriho 1, 949 01, Nitra) spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Poštovné a iné poplatky nevraciame, cestu k dodávateľovi uhrádza vždy kupujúci. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list, odporúčame zásielku označiť ako "krehké" Tovar neposielajte dobierkou - takáto zásielka nebude prijatá.

Doba vybavenia reklamácie

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu a zaslaná na naše náklady späť kupujúcemu najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným vyjadrením.